Strony: Regulamin (beta)

Podstawowe definicje:

Portal internetowy: (Handel Bezpośredni) internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej (handelbezposredni.pl / handelbezposredni.com), będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.

Ogłoszenie: Strona/przestrzeń serwerowa handelbezposredni.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia, Ogłoszenie jest skomponowana przez Użytkownika z teksu lub ilustracji lub zdjęć lub utworów audiowizualnych lub wideogramów oferta dotycząca dokonania oznaczonej w treści czynności prawnej lub faktycznej

Konto: Część (handelbezposredni.pl) dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach (handelbezposredni.pl).

Użytkownik: Użytkownik – Odwiedzający lub Zarejestrowany Użytkownik, tj. Użytkownik, który zarejestrował konto Użytkownika jako Konsument.

Odwiedzający: Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisie ofert innych Użytkowników bez rejestracji konta Użytkownika.

Warunki uczestnictwa w “HandelBezposredni.pl”

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Towary zakazane

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

Kontakt:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:

Pomoc i roszczenia: Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w handelbezposredni.pl (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

HandelBezposredni.pl może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

  • Pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny
  • Elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
  • Telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.